רבי אלעזר בנו ותלמידו של מחבר ספר הזוהר

Posted under בלוג On By Reuven

רבי אלעזר בן רבי שמעון היה תנא בדור החמישי, בן תקופתו וידידו של רבי יהודה הנשיא . בנו של רבי שמעון בר יוחאי וחתנו של רבי שמעון בן יוסי. בצעירותו היה מבוקש על ידי השלטון הרומי אך בשלב מאוחר יותר פעל מטעמו של השלטון הרומי כממונה על הסדר והביטחון הציבורי .

רבי אלעזר בן רבי שמעון נחשב תלמיד חכם גדול ביותר. בתלמוד הבבלי במסכת בבא מציעא ישנן אגדות שונות על גודלו הגופני החריג.

מסופר שרבן שמעון בן גמליאל כינה אותו "ארי בן ארי ". בצעירותו למד ביחד עם רבי יהודה הנשיא לפני אביו, רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה. בתחילה הוא היה תומך בדברי רבי יהודה הנשיא אך לאחר שהתפתחו ביניהם מתחים הוא ניסה תמיד לסתור את דבריו.

דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון מופעים גם בספר הזוהר בו הוא מופיע פעמים רבות ומתואר בתור יד ימינו של אביו רבי שמעון מנהיג חבורת הזוהר והדמות החשובה ביותר בספר.

על פי הכתוב בגמרא הסתתר רבי אלעזר עם אביב במערה מפני הרומאים כשלוש עשרה שנה. לאחר שבוטלו גזרות השמד ובוטל גזר דין המוות שריחף על ראשם יצאו מהמערה. לפי מקורות מסוימים המערה בה הסתתרו הייתה בפקיעין  ומסופר בהקדמה לתיקוני הזוהר שהמערה הייתה באזור לוד.

בתלמוד הבבלי במסכת שבת מסופר שכשיצאו מן המערה לאחר שתים עשרה שנה התקשו להבין את עיסוקם של יהודים בעבודות חומריות פשוטות. רק לאחר שהות נוספת של שנה במערה הסתגלו לרעיון שלא כל עם ישראל צריך לעסוק כל הזמן בלימוד תורה ופעילות רוחנית. אמנם קיימים יחידי סגולה כמותם שתורתם אומנותם שתפקידם הוא לפטור את כל העולם מן הדין וממילא פטורים הם מעבודות חומריות. יתר על כן רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שהבין שלא כל העולם צריך לעסוק בתורה, רבי אלעזר בנו התקשה להבין זאת.